Leefbaarheid

 • Zorgcoöperaties en andere dorpsinitiatieven zijn belangrijk voor het in standhouden van de leefbaarheid in de dorpen. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven.
 • Voldoende betaalbare (huur)woningen voor jongeren en starters zijn.
 • Ruimte voor nieuwe manieren om te wonen en werken: hergebruik van leegstaande gebouwen en boerderijen, nieuwe woonvormen voor ouderen.
 • Het Hogeland is een gemeente waarin iedereen zich welkom moet voelen, ook statushouders die hier komen wonen.
 • GroenLinks wil zich inzetten voor behoud en herbestemming van gezichtsbepalende gebouwen. De dorpen op Het Hogeland zijn herkenbaar als groene eilanden in het landschap.

Sportief Het Hogeland

 • Gezond ouder worden is één van de speerpunten voor de nieuwe gemeente. Hiervoor is het belangrijk dat gezond eten gestimuleerd wordt door bijvoorbeeld dorps- en schooltuinen.
 • Voldoende sportfaciliteiten: investeren in sportvoorzieningen en een breed aanbod van sporten.
 • Sport biedt kansen om mee te doen in de maatschappij voor jongeren en kwetsbare groepen. Sportdorpen en pilots voor bijvoorbeeld meer bewegingsonderwijs kunnen daar een goede rol in vervullen.
 • GroenLinks wil dat sport voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.
 • Inzet van sportcoaches die mensen steunen bij het organiseren van ongebonden sport (wandelen, jeu de boules, tafelgym en dergelijk).
 • Herstel van wandelpaden

Zorg voor iedereen

 • Uitgangspunt is dat mensen doen wat ze zelf kunnen doen, maar wat ze niet (meer) kunnen, moet goed worden geregeld.
 • Voor jeugdzorg zet GroenLinks in op preventie, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. Niemand mag tussen wal en schip raken en zeker kinderen niet. GroenLinks vindt dat er te weinig geld voor jeugdzorg beschikbaar is in de gemeente en dat het rijk het budget moet aanvullen.
 • Passende (tijdelijke) opvang is voor verwarde mensen.
 • Bewoners moet de kans krijgen hun ervaring met de dienstverlening te bespreken zodat verbetering mogelijk is.

Ouderen

 • Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen De gemeenten moet daarom zorgen voor een goede omgeving voor ouderen. Daarbij moeten we de ogen niet sluiten voor het risico van vereenzaming, risicovolle situaties of overbelasting van mantelzorgers.
 • Goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties.
 • Voldoende verpleeghuiscapaciteit zodat inwoners niet noodgedwongen naar de stad of nog verder moeten verhuizen.
 • Ruimte én gemeentelijke ondersteuning voor kleinschalige initiatieven waar verschillende vormen van zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Een voorbeeld van zo’n initiatief is de coöperatie Klooster en Buren.
 • De zorg zal in onze regio onder druk komen te staan door marktwerking en gebrek aan personeel. GroenLinks wil dat de gemeente zich intensief met deze problematiek bemoeit, onder andere via het gemeentelijke inkoopbeleid.

Kunst en cultuur

 • Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Hiervoor wil GroenLinks een actief gemeentelijk beleid, gericht op een divers aanbod.
 • Steun voor de bibliotheek
 • Steun voor organisaties die op het gebied van lezen en schrijven laaggeletterdheid terugdringen.
 • De nieuwe gemeente ondersteunt lokale initiatieven op het gebied van cultuur en kunst.