Dat houdt voor ons in:

  • Het Werelderfgoedcentrum mogelijk maken. Daar kan o.a. aandacht zijn voor natuureducatie en duurzaam toerisme.
  • De gemeente werkt actief mee aan het tot stand brengen van duurzame vormen van kustbescherming. Bijvoorbeeld een dubbele dijk die een geleidelijke overgang van zout naar zoet water mogelijk maakt.
  • Langs het Reitdiep en de maren die door de gehele gemeente slingeren meer ruimte geven aan de natuur. Het overgrote deel van de biodiversiteit bevindt zich juist op de grens van land en water. GroenLinks wil daarom waar mogelijk bredere en natuurlijke oevers. Daarbij kan een combinatie gemaakt worden met het creëren van wandelmogelijkheden en kleinschalig toerisme.
  • Ons inzetten voor een schone en rustige omgeving. Mens en natuur profiteren van een goede waterkwaliteit, schone lucht, minder stankoverlast door mest en minder geluid- en lichtvervuiling. GroenLinks wil graag het donker en de stilte beschermen. • In het gemeentelijke groenbeleid komt meer aandacht voor duurzaam bermbeheer en ecologisch beheer van het openbare groen. Veel bermen zijn verruigd met riet en brandnetels. Om dat te herstellen wordt een verschralend beheer toegepast: maaien en (het maaisel) afvoeren. Op die manier wordt de biodiversiteit groter en hoeft er minder vaak te worden gemaaid.
  • Dorpen krijgen de gelegenheid zelf werkzaamheden aan het openbare groen uit te voeren: dat versterkt de band in het dorp, de relatie met de natuur dichtbij huis en bespaart op de kosten.
  • De gemeente gaat meer bomen behouden en planten. We kiezen dan voor inheemse boomsoorten, waar vogels en insecten baat bij hebben en “nutsbomen” zoals tamme kastanjes, noot- en fruitbomen. Daarbij is er -met respect voor de openheid van het landschap- ook ruimte voor meer bos.
  • GroenLinks wil het unieke karakter van het Hogelandster landschap beschermen en herstellen. Dat kan door bij omgevingsvergunningen het behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen zoals wierden, dijken, grachten, kronkelende sloten, gezichtsbepalende en historische gebouwen en de bijbehorende erven te stimuleren. Bij de (her)bouw van boerderijen en agrarische schuren wordt rekening gehouden met de landschappelijk inpassing.