Liever zon en wind dan aardgas

Het kabinet heeft besloten dat de aardgaswinning naar 12 miljard kuub per jaar gaat in 2022 en in 2030 naar 0. Dat is goed, maar het betekent niet dat alle leed nu ineens is geleden en ook niet dat de veiligheid gegarandeerd is. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die deze trend kan stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet. We stellen de keuzes niet uit, maar kiezen NU voor energiebesparing en schone energie. Dit biedt ook kansen: op het gebied van werkgelegenheid, sociale cohesie (door eigenaarschap van de burgers en participatie in productie) en innovatie.

Energie besparen

 • GroenLinks wil dat het voor iedereen financieel haalbaar is om zijn of haar woning te isoleren en om zelf duurzame energie op te wekken.
 • Oude woningen moeten geïsoleerd worden en nieuwbouw wordt aardgasloos en energieneutraal gebouwd.
 • Er wordt fors ingezet op het energiezuinig, liefst energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad, te beginnen met huurwoningen (in samenwerking met de woningcorporaties) en de goedkopere particuliere woningen.
 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven en maakt haar gebouwen binnen 5 jaar aardgasloos en energieneutraal.
 • Schadeherstel en versterkingsactiviteiten moeten worden gecombineerd met het energiezuinig maken van huizen.

Schone energie

 • Op lokaal niveau kan veel meer duurzame energie worden opgewekt. GroenLinks bepleit het opstellen van lokale energieplannen om deze ontwikkeling te versnellen.
 • In de gemeente is genoeg ruimte voor zonnepanelen. GroenLinks vindt dat alle geschikte daken (boerderijen, bedrijventerreinen en openbare gebouwen) benut moeten worden voor het installeren van zonnepanelen. Zonneparken komen alleen op geschikte locaties, zoals bij (grootschalige) infrastructuur en worden getoetst aan de gemeentelijke visie.
 • GroenLinks ondersteunt initiatieven van burgers die actief aan de slag willen gaan met het opwekken van duurzame energie.
 • De baten van lokale energieopwekking dienen ten goede te komen van de dorpen of energiecoöperaties.
 • In de Eemshaven en omgeving is ruim ingezet op grootschalige windenergie. De windparken die ten noorden van Schiermonnikoog worden gebouwd, zorgen voor werkgelegenheid in de Eemshaven. Bij nieuwe projecten zetten we in op een vergoeding voor lokale coöperaties of andere duurzame burgerinitiatieven.

Veilige bodem: stop gaswinning

 • Wij strijden al jaren voor stoppen met gaswinning. De schade moet volledig worden hersteld en waardevermindering moet worden gecompenseerd.
 • Schadeherstel betreft niet alleen de schade aan de huizen, ook de regionale economische en imagoschade zal ruimhartig vergoed moeten worden. Het geld dat als vergoeding voor de geleden schade vrijkomt zal ook ingezet worden voor het verbeteren van de leefbaarheid en een duurzaam economisch perspectief voor de gemeente.
 • Om de veiligheid voor onze inwoners te waarborgen moet een (nog onbekend) aantal woningen versterkt worden. Dat moet in nauwe betrokkenheid met de bewoners. Bij versterking moet de prioriteit liggen bij klimaatbestendig bouwen, afkoppelen van het aardgasnet en levensloopbestendige voorzieningen.
 • GroenLinks wil geen ander gevaarlijk gerommel in de ondergrond, zoals winning van schaliegas, de opslag van radioactief afval of de opslag van CO2.

Omgaan met klimaatverandering

 • GroenLinks vindt het van levensbelang dat iedereen zich bewust wordt van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenbuien, wateroverlast, heftigere stormen, droogte en hittestress. In de dorpen zal verstening van erven en tuinen beperkt moeten worden, de riolen kunnen het anders niet aan.
 • GroenLinks pleit voor duurzaam en klimaatbewust bouwen, meer bomen, groene daken en minder verharding in de woonkernen.
 • GroenLinks pleit voor het aanwijzen van een wethouder voor energie- en klimaatzaken.