GroenLinks ziet daar de volgende mogelijkheden voor:

  • Aan schaalvergroting in de veehouderij worden duidelijke grenzen gesteld. Boeren en omwonenden weten dan waar zij aan toe zijn. Het Hogeland ontwikkelt met boeren-, natuur- en landschapsorganisaties een “gemeentelijk verdienmodel” dat regels stelt voor de uitbreiding van veehouderijen met bouwblokken tussen één en maximaal twee hectare. Centraal daarin staan: verhogen van dierenwelzijn, grondgebondenheid, terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en beperken van milieuschade, betrekken van omwonenden bij de plannen en aansluiten bij (de schaal van) het landschap. Op provinciaal niveau is dit een succesvol model gebleken. Zo kunnen we biologisch, grondgebonden en natuurinclusief boeren de ruimte geven en nieuwe megastallen voorkomen.
  • GroenLinks wil een bestrijdingsmiddelen-vrije-zone langs natuurgebieden en langs woningen en dorpskernen. Bestrijdingsmiddelen worden in verband gebracht met zenuwziekten, zoals Parkinson en met kanker. We moeten het zekere voor het onzekere gaan nemen en niet alleen regels opstellen, maar deze ook handhaven.
  • De gemeente geeft actieve steun aan boeren die maatschappelijk betekenisvol of meer natuurinclusief willen gaan werken. Dat kunnen individuele initiatieven zijn of in collectief verband. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het planten van bloemenranden langs akkers, opwekking van duurzame energie, kleinschalige recreatie en het ontsluiten van plas-drasgebieden voor natuurliefhebbers. Maar ook aan functieverbreding of -verandering van boerderijen voor bijvoorbeeld zorgvoorzieningen of nieuwe woonvormen voor jongeren en ouderen te realiseren. Of het opzetten van een boerderijwinkel of zorgboerderij. Dit soort initiatieven brengen boeren en andere inwoners weer dichterbij elkaar, verlevendigen het platteland en dragen bij aan de aantrekkingskracht ervan.
  • Het nieuwe boeren moet aansluiten bij het typisch Hogelandster landschap. Een landschapsinclusieve landbouw. Daarbij hoort ook aandacht voor de verbetering van de bodemkwaliteit. Dat is van groot belang voor de toekomst van de boer, maar ook voor de akker- en weidevogels.
  • GroenLinks wil dat Het Hogeland duurzame koplopers die werk maken van voedselbossen, voedselgemeenschappen en korte ketens rond dorpen actief ondersteunt. Zo ontstaat een lokale biologische landbouw, die door de gemeenschap wordt omarmd en ook toekomstige generaties werk oplevert.