We willen iedereen laten delen in duurzame energie door:

 • Energiebesparing niet te vergeten. Voor veel Hogelandsters zal dit het eerste doel zijn en op die manier blijven de energiekosten op lange termijn betaalbaar. Dat is voor ons allemaal belangrijk.
 • Voorkomen dat mensen met een smalle beurs uiteindelijk opdraaien voor de kosten van energieschaarste. De gemeente moet zorgen dat ook mensen met een laag inkomen betaalbaar met de verduurzaming mee kunnen doen, bijvoorbeeld via een lening of een energiefonds. Zo kunnen zij ook investeren in duurzame energie en isolatie en blijven ze niet zitten met een (veel te dure) gasrekening.
 • Ondersteuning te bieden aan mensen die zelf energie willen opwekken, of dat samen met hun dorp willen doen. Energiecoöperaties verdienen alle steun van de gemeente bij het vinden van draagvlak, financiering en voldoen aan voorwaarden. GroenLinks wil graag dat de energie van inwoners zo lokaal mogelijk wordt opgewekt. Liefst is de gebruiker zelf bezitter van de energiebron. Het bestemmingsplan moet daarom inwoners de ruimte bieden om samen energie op te wekken met dorpswindmolens of zon.
 • Windmolens en zonne-energie inpassen met oog voor mens en landschap. Wind- en zonne-energie zijn noodzakelijk om van het gas af te kunnen komen. Maar dat betekent niet overal lukraak geplaatste panelen en molens. GroenLinks heeft een voorkeur voor zonnepanelen op daken, ze komen alleen op akkers als ze goed worden ingepast en het landschap zo min mogelijk schaden. Bij windmolens moeten we goed letten op laagfrequent geluid, waar mensen veel last van kunnen hebben. Hoge windmolens komen daarom op afstand van bewoning, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.
 • Mensen uit de omgeving zo vroeg mogelijk bij de keuzes voor duurzame energie-opwekking te betrekken, voordat er plannen vastliggen. Rond dorpen kiezen we voor een meer kleinschalige aanpak, met deelname uit eigen dorp: samen beslissen, samen eigenaar!

Duurzaam wonen en werken rond de Eemshaven

We hebben met de Eemshaven een belangrijk industriegebied in onze gemeente. Er is een uitbreiding van het gebied op handen en GroenLinks wil graag dat dit zo duurzaam en sociaal mogelijk wordt ingevuld. De gemeente en de provincie moeten daarin de regie nemen en duidelijke keuzes maken. Zo verandert Groningen van een wingewest in een trotse, succesvolle exporteur van groene producten.

 

Dat houdt wat GroenLinks betreft in:

 • We beoordelen de uitbreidingsmogelijkheden in zijn geheel. Daarbij stellen de overheden vragen als: Wat levert het op voor de lokale werkgelegenheid? Maar ook, wat is het toekomstige energie- en waterverbruik? Het voldoende beschikbaar houden van zoetwater voor drinkwatervoorziening, landbouw en natuurontwikkeling is essentieel.
 • Geen kerncentrale in de Eemshaven. GroenLinks wil wel vol inzetten op windmolens op zee. De stroom gaat naar de Eemshaven en van daaruit kan waterstof zorgen voor een schone en stabiele energievoorziening. Dat levert in de Eemshaven duurzame werkgelegenheid op bij het onderhoud van de windparken en in de groene industrie. Daar moet de gemeente via Groningen Seaports voorwaarden aan stellen.
 • GroenLinks wil alleen groene bedrijven in de Eemshaven en heeft stevige bedenkingen bij de komst van datacenters, omdat die relatief weinig werkgelegenheid bieden tegen een zeer hoog energieverbruik en gebruik van veel koelwater.
 • De uitbreiding van de Eemshaven moet gekoppeld zijn aan nieuwe natuur in het gebied, zodat er een groene buffer tussen de industrie en Oudeschip ontstaat. Natuurlijk moeten de omwonenden daarbij betrokken worden.
 • Er moet zekerheid komen voor de inwoners van omliggende dorpen en buurtschappen. De inwoners moeten erop kunnen rekenen dat hun leefomgeving aantrekkelijk blijft en hun huizen verkoopbaar blijven, als ze elders verder willen.
 • Garanties dat ook mensen uit de directe omgeving in de Eemshaven aan de slag kunnen, waaronder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

EEN GROENE ECONOMIE

Wij kiezen voor een economie die toekomstbestendig is. Het moet niet gaan om op de korte termijn veel geld binnen te halen, maar om op lange termijn onze aarde leefbaar te houden. Dat betekent investeren in herbruikbare materialen en duurzame productie. Dat zie je in de landbouw die GroenLinks voorstaat, maar ook in de keuze voor groene bedrijven.

 

Een groene economie stimuleren we door:

 • In het gemeentelijke inkoopbeleid stevige voorwaarden te stellen aan lokale duurzame inkoop. Zo kan een gemeente “groen” asfalt inkopen dat biologisch afbreekbaar is. Ook het wagenpark elektrisch maken is daar een voorbeeld van.
 • Bij het vestigingsbeleid bedrijven met een laag energieverbruik per werknemer te verkiezen.
 • Een duurzaam afvalbeleid, gericht op de vermindering van afval en het hergebruik van materialen en grondstoffen.
 • Keuzes voor minder woon-werk-verkeer gemakkelijker maken. De Coronacrisis heeft laten zien dat het goed mogelijk is om op afstand te werken. GroenLinks ziet graag dat in de grotere dorpen voorzieningen komen voor ondernemers, werknemers en zzp’ers om dichtbij huis te kunnen werken, vergaderen of een klant te ontvangen. Dat kan vanuit particulier initiatief of gestimuleerd vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door ruimte beschikbaar te stellen in een van de “gemeentehuizen”, bij een bibliotheek, of een ander pand dat daarmee voor leegstand wordt behoed.
 • Een goede balans tussen de ontwikkelingen van de toeristische mogelijkheden en behoud van rust en ruimte voor inwoners. Het Hogeland is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, liefhebbers van natuur en cultuur. Dat willen we graag benutten en behouden.