globale schets waar het werelderfgoedcentrum moet komen
globale schets waar het werelderfgoedcentrum moet komen

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog

Dit agendapunt kent een lange aanloop. Het betreft plannen voor een nieuwe locatie voor de Zeehondencrèche, erfgoedcentrum en andere invulling.

Op het ontwerpbestemmingsplan voor het Waddenkwartier ten behoeve van de bouw van het WEC kwamen in 2018 uit allerlei hoeken, van natuurorganisaties tot naburige bedrijven, 8 zienswijzen met bezwaren.

 

Men vond het gebouw te hoog, te groot, er waren zorgen over de lichtuitstoot en men was bang voor nog meer parkeerproblemen op Lauwersoog door bezoekers van het WEC. De meeste partijen ondersteunden echter wel het initiatief voor een werelderfgoedcentrum. Men zag in dat op deze plek langs de waddenkust op de grens van het werelderfgoed Waddenzee zo’n centrum van grote toegevoegde waarde kan zijn.

Gemeente de Marne besloot het vaststellen van het bestemmingsplan uit te stellen en in gesprek te gaan met bezwaarmakers middels een kwartiermaker.  Dit heeft nu geresulteerd in een aangepast bestemmingsplan, waarin allerlei voorwaarden zijn opgenomen tav maximale hoogte, vloeroppervlakte, beperkingen voor de lichtuitstoot van het WEC en parkeerplaatsen voor bezoekers. Daarmee is tegemoet gekomen aan de belangrijkste argumenten van bezwaarmakers en is er gezocht naar meer draagvlak van organisaties die een rol spelen op en rond Lauwersoog. Dit draagvlak is belangrijk, omdat allerlei mensen die met duurzame ontwikkeling bezig zijn, of dat nu natuurorganisaties of bedrijven zijn voordeel kunnen hebben van een werelderfgoedcentrum. Zij kunnen ook zelf bijdragen aan het programma door samen te werken, kennis te delen en kennis te ontwikkelen. De studie/werkplekken voor studenten die in het centrum zijn gepland zijn daarbij interessant. Het centrum speelt ook een grote rol bij de verdere ontwikkeling van het toerisme in de regio. Een voor-ziening waar je als bezoeker, ook bij slecht weer, kunt beleven wat er speelt in ons Waddengebied en wat het zo uniek maakt is al jaren een wens van ondernemers.
 
Dat de gemeente financieël bijdraagt aan planontwikkeling en aanpassing van de buitenruimte van het WEC lijkt ons logisch. Gemeente de Marne had hier al 1 miljoen euro voor gereserveerd. Dit blijkt nu te weinig, het proces duurt langer dan gedacht en de bouwkosten zijn inmiddels flink gestegen, er moet nog 8 ton bij. Voor de waddenkustopgave was 5 ton gereserveerd, voorstel is om dit geld in te zetten voor het Waddenkwartier. Welke projecten kunnen er niet doorgaan als we dit geld hier aan besteden? Of kunnen die op andere manieren gefinancierd worden? De resterende 3 ton kunnen wat ons betreft geleend worden, de financiering hiervan vervangt de erfpacht die we nu als gemeente betalen voor het Waddenkwartier. 

De wethouder gaf aan dat de 5 ton uit de reserve voor de Waddenkustopgave wordt gehaald, andere projecten uit deze opgave moeten eerst worden uitgewerkt en financiering is dus nog niet aan de orde. De 3 ton wordt - zoals onze woordvoerder Anne Marie Smits al aangaf - gedekt door de vervallen kapitaalslasten voor de erfpacht.

Op 18 maart wordt deze opiërende uitwisseling vervolgd met een besluitvormend deel. Provinciale Staten heeft zich unaniem vóór de plannen uitgesproken in de commissievergadering van 25 februari.