UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee staat onder grote druk. Door de economische activiteiten als de winning van gas en zout dreigt een uniek en waardevol stuk natuur verstoord te worden. De winning van delfstoffen brengt de natuurlijke processen in het Waddengebied in gevaar en zorgt voor bodemdaling op land en in de Waddenzee.

Voormalig minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat heeft in december[1] per brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat het hand-aan-de-kraanprincipe en de effecten van de zeespiegelstijging op de Waddenzee onderzocht zullen worden. De resultaten van deze onderzoeken zullen binnenkort door de Kamer worden besproken, maar zijn tot op heden nog niet openbaar gemaakt door het ministerie. Zolang niet uitdrukkelijk uit onderzoek blijkt dat het hand-aan-de-kraanprincipe volledige garantie biedt dat er geen schade aan het Wad ontstaat door mijnbouw, dienen er geen vergunningen verstrekt te worden. Bijvoorbeeld voor de gaswinning in Ternaard. Een krachtig signaal vanuit het Noorden is daarom noodzakelijk.

Daarom hebben 35 Staten-, gemeenteraads- en waterschapsfracties uit Fryslân, Groningen en Noord-Holland hun handen ineengeslagen en het Waddenmanifest ondertekend. Zij roepen in dit manifest de Tweede Kamer en het Kabinet op het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee te beschermen en bestaande en nieuwe winningsprojecten naar gas, zout en overige delfstoffen niet langer meer toe te staan. Het manifest is opgesteld door de Statenfracties van de PvdA Fryslân en GrienLinks Fryslân.

GroenLinks Raadslid Anne Marie Smits licht toe: "De volgende boodschap uit het Noorden moet luid en duidelijk bij de Tweede Kamer en de minister aankomen: Breng de stilte, donkerte en de rust op het Wad terug. Tegen de wil van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen verleent de minister van EZK vergunningen aan bedrijven die mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied uitvoeren. De bedrijvigheid die mijnbouw met zich meebrengt leidt tot bodemdaling waardoor het ecosysteem ernstig verstoord raakt en onomkeerbare ecologische schade ontstaat. We willen dat de Tweede Kamer en het kabinet, daar waar zich kansen voordoen, de winning van diepe delfstoffen onder de Waddenzee eerder beëindigd en nieuwe gas- en zoutwinningen niet langer toestaat."

[1] Verzamelbrief Mijnbouw Wadden,17 december 2020 , Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk DGKE-WO / 20296338