Zon op dak, voor zon op land

Draagvlak vinden voor kleine zonneparken in de bebouwde omgeving is niet gemakkelijk. Wie wil er nu vanuit zijn achtertuin tegen een veld met zonnepanelen aankijken? Het is gemakkelijker om steun te vinden voor zonnepanelen op een grote schuur, zeker als je daar als buurt ook van mee kunt profiteren. Vandaar ook de motie “Zon op dak, voor zon op land”, daarin staat dat we de voorkeur geven aan zonnepanelen op daken in de bebouwde omgeving en sporen we het college aan om zoveel mogelijk barrières weg te nemen en kansen te benutten. Zo kunnen we bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 nieuwe industriële panden verplichten tot het mogelijk maken van zon op het dak, dat is een kans die we graag willen benutten. Alle fracties behalve Gemeentebelangen, stemden voor deze motie. Een mooi resultaat. 

Draagvlak voor energietransitie is een kostbaar goed

De energietransitie van fossiele naar duurzame energie is een enorme opgave. GroenLinksers beseffen dat heel goed. Met zonnepanelen op ons eigen dak en een klein windmolentje bij een boerderij komen we er niet. Daarom zijn we heel blij met lokale coöperaties die voorop willen lopen. Zij tonen hun omgeving dat we iets moeten en kunnen doen, maar uit een brandbrief van Lombok overleg (gezamenlijke energie-coöperaties van Het Hogeland) blijkt wel dat de gemeente het hen gemakkelijker kan maken en meer het voortouw kan nemen. Draagvlak creëren ligt bijvoorbeeld helemaal op het bordje van lokale initiatiefnemers. Als je meer energie wil gaan leveren, kun je ook voor hoge kosten en lange wachttijden voor een goede netaansluiting komen te staan. Kortom, het is een lange en lastige weg voor kleine projecten van locatie naar draagvlak, van netaansluiting naar gemeentelijke vergunning.

Anne Marie Smits riep daarom het college op om lokale projecten meer te ondersteunen. Dat kan door het draagvlak voor de energietransitie in het algemeen veel sterker te stimuleren. “We moeten als gemeente veel meer benadrukken hoe ontzettend belangrijk de energietransitie is, dat we daar echt voor staan en wat het gaat betekenen voor de toekomst.” Ook vroeg ze hoe lokale coöperaties ondersteuning kunnen krijgen bij de financiering en de procedures door bijvoorbeeld gebiedsmanagers. Wethouder Kristel Rutgers zei daarop zeker lokale initiatieven te willen ondersteunen en vaart te maken. In interactie met inwoners en coöperaties wil de gemeente ondersteunen bij het creëren en meten van draagvlak en het begeleiden van het proces, waarin gebiedsmanagers zeker ook een rol kunnen spelen. 

 In een tweede motie sprak de raad zich uit tegen foute (met Oeigoerse dwangarbeid geproduceerde) zonnepanelen. De fractie van Gemeentebelangen nam met een tegenstem tegen beide moties en een eigen amendement dat vooral op de rem lijkt te willen trappen, een eenzaam standpunt in.