De gemeenteraad kreeg deze mededelingen in een summiere memo te horen. Hierop werd een interpellatiedebat aangevraagd om het college om meer tekst en uitleg te bevragen. Ook konden betrokkenen op het agendapunt inspreken. 

De fractie heeft expliciet gevraagd naar de risico's van dit project, is de gemeente als enige risicodragend. Er is ook een verhelderende vraag gesteld over de status van de gesprekken die de stichting MFA Bedum met de directeur van NPG heeft gevoerd.

Wethouder Rutgers gaf in heldere bewoordingen aan dat de gemeente initiatiefnemer is als het gaat over het indienen van projecten bij de NPG, de NPG toetst onafhankelijk de aanvragen en heeft pas een mening over een project als het project ingediend is. Alles voorafgaand aan dit proces heeft een informatief karakter.

In een raadsbreed aangenomen motie werd het college opgeroepen om het besluit te heroverwegen. Ook de redenen die tot het besluit van het college hadden geleid kunnen verder worden uitgelegd en dit zou aan de raad voor 20 januari moeten worden aangereikt. Dan moet duidelijk worden wat wel mogelijk is om het project uit te voeren en wat de risico's zoal zijn. En de hamvraag gaat hopelijk ook beantwoord worden waarom de gemeente het project niet bij de NPG heeft ingediend en wat er nodig zou kunnen zijn om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Wordt vervolgd!