plastic flessen

Diftar

Voordat er diftar in menig gemeente kan worden ingevoerd, zijn diverse studies en meerdere discussies nodig. In de raad van Het Hogeland is het minder dramatisch. Vanuit de positieve ervaringen met diftar uit de oude gemeenten de Marne en Winsum is de keuze van afvalinzameling snel(ler) gemaakt. Met name om op termijn terug te gaan naar de wettelijk gestelde 30 kg restafval per adres blijkt diftar de meest geschikte methode.

Er is met grote meerderheid gekozen in de bewonersenquete voor variant 1 plus. Dat betekent dat de grijze container per aanbieding wordt gewogen en afgerekend. Voor het ledigen van de groene container voor gft wordt geen tarief per keer ingesteld, deze zitten vooralsnog in het vaste tarief. In de zomerperiode wordt de groene container wekelijks geleegd. Naast de afvalinzameling dat wordt opgehaald, kan er gratis 4 maal per jaar grof huishoudelijk afval of groen worden afgegeven bij de milieustraat. Veel afval zoals luiers en plastic kan tegenwoordig met nascheiding goedkoper worden gefractioneerd en geschiktgemaakt voor een nieuwe toepassing. Daardoor kan een aparte inzameling van luiers of plastic niet goed meer uit.

In de raad spitste de discussie zich toe op de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Alleen het vaste tarief kwijtschelden zou een achteruitgang voor gezinnen met een smalle beurs betekenen. Het college was voor dit argument gevoelig en zou bij de voorbereiding van de tarieven hier nadrukkelijk nog even naar kijken. GroenLinks vroeg extra aandacht voor zwerfvuil waaronder deelname aan de Statiegeld alliantie. De gemeente deed daar in eerste instantie moeilijk over, maar stilzwijgend heeft Het Hogeland zich ook hierin gevoegd. Ook is aandacht gevraagd voor bewustwording voor een circulaire economie waarbij afval kan worden gezien als grondstoffen voor een volgende bewerking.  

In de volgende raadsvergadering op 18 maart zal over de voorstellen worden gestemd en de vaststelling van de tarieven volgt later in het jaar.