Open bestuur / solide financiën

In de visie Ruimte van de nieuwe gemeente Het Hogeland wordt omschreven hoe de gemeente wil omgaan met de inwoners en initiatieven. GroenLinks kiest voor een open manier van besturen. De gemeenteraad geeft de kaders aan voor het beleid, maar daarbinnen is veel ruimte voor inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties. GroenLinks wil de lokale democratie hernieuwd vormgeven op basis van drie thema’s: burgerkracht, overheidsparticipatie en gemeenschapskracht. GroenLinks wil een gezonde en evenwichtige gemeentelijke begroting. Er moet balans zijn tussen een solide financiële huishouding met een stevige buffer en ruimte om duurzame projecten te financieren.

Actieve samenwerking

 • De nieuwe gemeente Het Hogeland is flink groot. Dat betekent dat we opnieuw moeten bepalen wat we zelf kunnen en willen doen. Tegelijkertijd moeten we bepalen hoe we samen met anderen op een zo effectief mogelijk manier ons beleid vorm kunnen geven.
 • Samenwerken moet altijd ten dienste staan van het doel. In de eerste jaren van de nieuwe gemeente moeten we de ruimte nemen om ons, op een goede manier, te gaan verhouden met buurgemeenten, provincie en andere samenwerkingspartners.

Open bestuur

 • Open bestuur draait om mensen en hun maatschappij. Over hoe we met elkaar willen leven in Groningen. Dat vereist een andere houding van het bestuur en van de ambtenaren. De ambtenaren zullen meer naar buiten gaan en ondersteuning bieden aan projecten die opgezet worden. De bestuurders moeten op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen om daar snel op in te kunnen spelen. Dat vraagt om een overschakeling naar een overheid die doelgericht en themagericht te werk gaat. Dat thema is wat GroenLinks betreft verbindend: een groen en sociaal Het Hogeland.
 • GroenLinks pleit voor openbare onderhandelingen over een raadsakkoord en een collegeakkoord, waarbij burgers betrokken kunnen worden.

Inwonerkracht

 • GroenLinks wil burgers stimuleren om eigen initiatieven uit te voeren. Er moet meer ruimte gegeven worden aan het zelforganiserend vermogen van mensen. Voor GroenLinks staan de inwoners in het gebied centraal. GroenLinks stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en duurzaamheid ten goede komen. Goed beleid en een goede uitvoering ontstaan door co-creatie. Burgers krijgen de ruimte om invloed uit te oefenen op het beleid.
 • Inwonerkracht staat voor het vertrouwen dat alle burgers een stem en een bijdrage in de samenleving hebben en voor de wens om deze zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. Dat betekent niet dat inwoners allemaal een gelijke uitgangspositie hebben; juist daarin ligt het belang van sociale politiek. Dat betekent voor GroenLinks dat we meewerken aan een veilige omgeving, waarin mensen zich durven te uiten en initiatieven durven te ontplooien.

Overheidsparticipatie met lef!

 • GroenLinks ziet het als een uitdaging om bewoner en bestuur bij elkaar te brengen en samen de nieuwe gemeente vorm te geven. GroenLinks heeft een visie op de taak van het nieuwe gemeentebestuur: de gemeenteraad weet wat er leeft bij de inwoners en de inwoners weten de raadsleden te benaderen. Plannen en probleempunten van dorpen en omgeving kunnen zo aan de orde worden gesteld.
 • GroenLinks ziet de ambtelijke organisatie als een die gericht is op inwoners in het gebied. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen van de ambtenaren.
 • GroenLinks ziet dat de dorpen de basis zijn van de gemeente. GroenLinks vindt dat de gemeente actief moet werken aan de leefbaarheid in de kleine kernen. We luisteren naar wat de dorpen zelf belangrijk vinden. We verwachten dat de dorpen initiatieven nemen en met voorstellen komen.

Solide financiën

Effectief investeren

 • GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente inzet op het binnenhalen van Europese subsidies. Door samenwerking met andere gemeenten kan dit efficiënter worden georganiseerd. De gemeente kan ook duurzame projecten en werkgelegenheid stimuleren door het aanbieden van revolverende fondsen. Daardoor wordt het beschikbare geld goed ingezet en verdient het zichzelf terug.

Geen kortingen op decentralisaties

 • GroenLinks is tegen het korten van de budgetten op de taken die door het rijk naar de gemeenten worden overgeheveld (decentralisaties). Het rijk gaat ervan uit dat de gemeenten die taken goedkoper kunnen uitvoeren. De praktijk is echter dat deze taken na overheveling de eerste jaren meer geld kosten. Daarmee vormen deze nieuwe taken een groot financieel risico voor de gemeenten.