Gezonde landbouw en visserij

De voortgaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft negatieve effecten op natuur, landschap, milieu. Er is te weinig aandacht voor de gevolgen daarvan voor mens, dier, natuur en landschap. GroenLinks streeft naar duurzame, natuur-inclusieve landbouw. In Lauwersoog zijn verschillende initiatieven voor een duurzame visserij. GroenLinks juicht dat toe.

Meer aandacht voor landschap en dierenwelzijn

  • GroenLinks pleit voor meer kleinschalige, extensieve, liefst biologische, boerenbedrijven die minder bestrijdingsmiddelen en mest en geen of veel minder veterinaire antibiotica en geneesmiddelen gebruiken, weidegang hanteren en bloemrijke weilanden terugbrengen.
  • De gemeente kan invloed uitoefenen op de vormgeving van nieuwe bebouwing door een visie Agrarisch landschappelijk Bouwen op te stellen en het daaruit voortvloeiend beleid op te nemen in het bestemmingsplan buitengebied.

Gezond & lokaal voedsel

  • Het is tijd voor een duurzaam voedselbeleid. De gemeente koopt voor eigen gebruik zo veel mogelijk regionale en duurzame producten in. Ze steunt de verkoop van duurzaam, regionaal voedsel in de winkels, horeca en op de markten en faciliteert de organisatie van streekmarkten door deze markten plaats te laten vinden in de openbare ruimte.
  • Door gebiedsco√∂peraties en lokale streekmarkten te promoten, verstevigt GroenLinks de positie van lokale producten. Braakliggende gronden in de dorpen kunnen in bruikleen gegeven worden voor dorpsmoestuinen.
  • De gemeente stimuleert groente- en fruitteelt in gemeentelijk groen en particuliere tuinen. Eigen groenten kweken is niet alleen leuk, het eten komt ook van lekker dichtbij. Daarbij maakt het de dorpen ook nog eens groener en gezelliger.

Duurzame natuurinclusieve landbouw

  • De gemeente stimuleert boeren, agrarische natuurverenigingen en collectieven die met natuurinclusieve landbouw bezig zijn. Dit is van belang voor de biodiversiteit in het landelijk gebied.
  • In de ruimtelijke plannen beschermt de gemeente de aanwezige landschapselementen zoals poelen, houtwallen, singels en natuurvriendelijke oevers. Ook zorgt de gemeente voor ecologisch beheer van de eigen bermen en sloten.
  • Om de wilde bijen, hommels en andere insecten te helpen, wil GroenLinks meer bloeiende planten in bermen, langs sportvelden, in gemeentelijke groengebieden en in de slootkanten.

Vervanging asbestdaken

  • Veel (voormalige) boerenschuren en/of andere panden zijn nog voorzien van asbestdaken. Asbest dat blootgesteld is aan de buitenlucht breekt langzaam af, waardoor schadelijke asbestdeeltjes zich in de directe omgeving verspreiden. Eigenaren zijn daarom verplicht asbestdaken voor 2024 te verwijderen. De landelijke subsidie om dit te doen is echter ontoereikend. GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente de verwijdering van asbestdaken stimuleert door deze activiteit te combineren met subsidiemaatregelen voor besparing en zonne-energie. Asbest eraf, dakisolatie en zonnepanelen erop.