Duurzame economie

Er moet worden geïnvesteerd in een duurzaam economisch perspectief. GroenLinks ziet daarbij veel kansen voor extra werk. Er zal ingezet moeten worden op circulaire economie, innovaties en energietransitie. We zien dat snelle ICT-verbindingen bedrijvigheid en werkgelegenheid bevorderen. Voor de vele kleinschalige ondernemingen en zelfstandigen in het buitengebied zijn goede ICT-verbindingen een voorwaarde.

Circulaire economie

 • De circulaire economie, waarin de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal is, heeft de toekomst. Hierbij willen wij lokale ondernemers betrekken. Circulaire economie biedt bedrijven die meedoen een aanlokkelijk toekomstperspectief, omdat deze al snel bedrijfsvoordelen oplevert. Dankzij innovatie, slimmere samenwerking en efficiënter gebruik van grondstoffen is er al snel sprake van een kostenbesparing.
 • De biobased economy is een economie die gebaseerd is op biomassa: groene, hernieuwbare grondstoffen zoals hout en resten van landbouwproducten. Door verschillende sectoren, zoals de agrarische en de chemische, met elkaar te verbinden ontstaan er win-winsituaties op verschillende niveaus.

Beperken afval

 • GroenLinks pleit voor het beperken van alle vormen van onnodige verpakkingsmaterialen en de invoer van statiegeld voor flessen, blikken, enzovoort om hergebruik zo veel mogelijk te stimuleren.
 • Bij afvalinzameling gaan wij uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarbij past wat ons betreft de invoering van een vorm van Diftar. Dat betekent dat per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en dat de burger betaalt voor de hoeveelheid afval die hij aanbiedt. Dat is eerlijk.
 • GroenLinks is groot voorstander van kringloopwinkels en andere vormen van handel in tweedehandsgoederen. GroenLinks is ook voorstander van reparatie en upgrading van kapotte en verouderde huishoudelijke apparaten. Dat is ook goed voor de lokale (kleinschalige) werkgelegenheid.

Meer en beter werk

 • Wij zien in de regio veel kansen voor extra werk: in nieuw ondernemerschap of als zelfstandige, in zonne- en windenergie, in de biologische landbouw, in bevingsschadeherstel, door promotie van lokale producten en diensten en in (kleinschalig) toerisme voor oud en jong.
 • Voor iedereen die kan werken moet werk beschikbaar zijn.
 • De gemeente moet werk maken van lokaal werkgelegenheidsbeleid met schone bedrijven en activiteiten. Zonne-energie, hergebruik, innovatieve en milieuvriendelijke activiteiten liggen voor de hand.
 • Behoud en vergroening van bestaande midden- en kleinbedrijven betekenen versterking van bestaande werkgelegenheid en vaak ook nieuwe banen.
 • De arbeidsmarkt vraagt steeds meer kwaliteiten van de werknemers. In toenemende mate kan niet iedereen daaraan voldoen. Dat vraagt steeds meer begeleiding. GroenLinks vindt dat de SW-bedrijven hierin adequaat kunnen voorzien. GroenLinks pleit voor een actieve rol van de gemeente hierin. GroenLinks ziet voor de gemeente Het Hogeland een voortrekkersrol bij de uitvoering van de Participatiewet. Wij verwachten van de gemeente een actieve bijdrage aan de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ door het aannemen van nieuwe werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wij zijn een krimpgebied, maar niet in elk dorp is er krimp. Er zijn dorpen met een bloeiende bedrijvigheid waar veel mensen nu al werken en waar in de toekomst waarschijnlijk meer mensen kunnen gaan werken. Dat geldt ook voor de Eemshaven. Deze mensen willen graag in de betreffende dorpen of nabij de Eemshaven wonen, maar vanwege de krimpstatus kan dat niet. GroenLinks pleit ervoor dat ondanks de krimp daar nieuwbouw mogelijk is.

Digitale ontsluiting

 • Breedbandinternet is van groot belang voor de landbouwsector, de toeristische sector, het midden- en kleinbedrijf, de gemeente en diverse voorzieningen voor burgers. De eerste keus is glasvezelkabel vanwege de grotere bandbreedte. Daar waar het echt niet kan, kan gedacht worden aan draadloze netwerken. GroenLinks vindt het belangrijk dat niet alleen de grote netwerkconcerns hierop inspelen, maar er ook kansen worden gecreëerd voor kleinschalige lokale (dorps)initiatieven.
 • Op dit moment worden de eerste stappen gezet om de witte gebieden aan te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente erop aandringt om de minimumsnelheid overal (dus ook in de grijze gebieden) te verhogen, zodat er meer adressen goedkoop op snel internet aangesloten kunnen worden.

Toerisme en recreatie

 • Toerisme is een sector van belang voor werkgelegenheid. GroenLinks vindt dat het kleinschalig toerisme verder gestimuleerd moet worden. Overleg tussen horeca en toeristische sector is nodig om beide bedrijfstakken optimaal te versterken.
 • Op dit moment is bij Lauwersoog het Werelderfgoedcentrum in ontwikkeling. Dit is een grote investering met een flinke impuls voor het toerisme. GroenLinks wenst dat dit centrum vooral de aandacht legt op het unieke Waddengebied en op de rijkdom en historie van het hele wierden- en dijkenlandschap.
 • Door de aanleg van meer recreatieve voet- en fietspaden in de provincie, komt er meer kleinschalig toerisme naar de gemeente. Om dit te bereiken moet de gemeente meer geld reserveren voor de fiets. Het fietspadplus van Winsum naar de stad is een eerste en goed initiatief.