Armoede

In een rijk land als Nederland zou armoede niet moeten voorkomen. Armoedebestrijding is belangrijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen die werken en onder het minimumloon betaald krijgen of onvoldoende verdienen om mee te kunnen doen. Belangrijk is vroegtijdig signaleren van problemen, laagdrempelig advies, adequate hulpverlening of begeleiding bij schulden.

  • Werk is de beste methode om armoede te bestrijden. De gemeente probeert zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen. De groep uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt actief benaderd om te participeren in de maatschappij waarbij het verkrijgen van werk wellicht haalbaar is, maar niet in eerste instantie het doel.
  • GroenLinks wil dat er serieus gekeken wordt naar een vorm van basisinkomen en meer mogelijkheden om mensen die participeren financieel te ondersteunen.
  • Speciale aandacht wordt gegeven aan kinderen die in armoede opgroeien. Op een zo laagdrempelig mogelijke manier wordt, in samenwerking met organisaties zoals stichting Leergeld en het Jeugd cultuur- en sportfonds een jongerenarmoedebeleid uitgevoerd.
  • Armoede is vaak een indicatie voor meer problemen, bijvoorbeeld met gezondheid. Klanten die zich melden willen we dan ook, indien van toepassing, integraal helpen waarbij ambtenaren van verschillende beleidsvelden (Wmo, jeugd) ingezet kunnen worden. Ambtenaren krijgen de beschikking over een beperkt budget om maatwerk te leveren.
  • De hulpverlening aan mensen met schulden wordt geĆÆntensiveerd. Wij willen ervaringsdeskundigen opleiden en door een contract bij onze partners zoals het maatschappelijk werk inzetten bij de schuldhulpverlening. GroenLinks vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen om schulden te voorkomen en te helpen oplossen. We zijn voor het opzetten van een fonds dat gebruikt kan worden om mensen een rustperiode te geven om de problemen aan te pakken. Schulden, zeker die van jongeren, kunnen vanuit dat fonds deels of tijdelijk overgenomen worden.
  • De Voedselbank en de Kledingbank zijn organisaties die we eigenlijk overbodig willen maken, maar die op dit moment helaas noodzakelijk zijn en die we subsidiĆ«ren vanuit de gemeente.
  • Tot slot is het belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn of worden gebouwd.